آخرین اخبار

دوشنبه1401/6/28

09:04:0

19

نظارت برعملکرد آزمایشگاه های همکار اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان رضوی در راستای انجام نظارت مستمر بر عملکرد آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون همکار که طبق استانداردهای ملی و بین المللی و یا روش های اجرایی سازمان  تایید شده اند در هفته گذشته 6 آزمایشگاه همکار دیگر از نظر عملکرد فنی، بر اساس استانداردهای مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفتند؛ و اقدامات لازم در خصوص عدم انطباق های مشاهده شده  انجام گردید.لازم به ذکر است که  آزمایشگاه های مذکور در زمینه غذایی، شیمیایی و برق و الکترونیک با این اداره کل همکاری دارند.