social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

دوشنبه1402/12/21

09:52:5

145

دعوت به رقابت پر شور و ارتقاء کیفیت

شرایط انتخاب واحد تولیدی برتر و مدیران کنترل کیفیتنمونه در سال 1403 اعلام شد

شرایط احراز، شاخص‌های ارزی و فرم‌های لازم جهت شرکت در فرآیند ارزیابی و انتخاب واحد تولیدی نمونه و مدیر کنترل کیفیت نمونه سال 1403 سازمان ملی استاندارد ایران اعلام شد.
متقاضیان پس از مطالعه دقیق شرایط و تکمیل فرم‌های مربوطه، می‌بایست مدارک ضروری را در سامانه سینا به آدرس https://isom.inso.gov.ir/  بارگذاری کنند.
فایل‌های مربوطه جهت بهره برداری در ذیل همین خبر قرار داده شده است.